Вчимося легко!

Виконуємо будь-якої складності роботи!

Вкажіть тільки вашу тему, вимоги та відпочивайте!

 
 

   

 

 

Зв'язок з нами

VIBER 093 222 53 53

FB, VK

Ольга Студпортал

@ studportal@i.ua

Як правильно скласти список використаної літератури


                                                           

Як правильно скласти список літератури

   Вам знайомі такі письмові роботи як реферат, презентація, дослідницька робота, проект? Важливою частиною структури дослідження є список літератури. Але мало хто замислюється про це.

   А ось рецензент за списком літератури визначить:

- наскільки відповідально ви поставилися до завдання;

- ваше вміння правильно підбирати матеріал до питання;

- вашу здатність мислити аналітично;

- ваше вміння складати список літератури, тобто грамотно оформити перероблені вами джерела літератури.

    Основа списку літератури - набір основних відомостей про книгу, розташованих у певному порядку, записані підряд в рядок, дотримуючись правил пунктуації. Всі основні відомості про книгу беремо з титульного аркуша.

   Якщо ми розглянемо титульний лист, то побачимо наступні початкові уявлення про книгу:

- Автор

- Тема

- Відомості, що відносяться до заголовку

- Місце видання

- Видавництво

- Дата виходу в світ

- Обсяг (кількість сторінок)

- Інші відомості (серія, супровідні матеріали: ілюстрації, карти і т.д.)

    Всі основні дані про книгу треба розташувати за певними правилами, згідно з існуючим ДСТУ на опис творів друку . Бібліографічний запис. (Бібліографічний опис).

   Схема бібліографічного опису документа буде виглядати так:

- прізвище автора,

- ініціали,

- заголовок,

- подзаголовочние дані (жанр),

- місто, видавництво, рік,

- кількість сторінок,

- (Серія).

   Перед вами стоїть завдання: внести список літератури статтю з газети, журналу або збірника. Опис статті з газети, журналу, книги називається аналітичним.

   Якщо ти хочеш включити в свій список не тільки книги, а й цікаві статті з газет, журналів чи збірників, то тобі необхідно знайти такі відомості: автор стати (прізвище, ініціали), назва статті, назва журналу (газети), рік видання журналу (газети), номер журналу (число, місяць - у газети), сторінки, на яких надрукована стаття.

   Бібліографічний опис статті з журналу буде виглядати так:

Автор статті.

Назва статті // Назва журналу (газети).

- Рік видання.

- Номер журналу (число у газети).

- Сторінки, на яких опубліковано статтю.

        Залишилося вибрати назву списку літератури:

- Список використаної літератури

- Література

- Список літератури

    Наступний крок - вибрати способи побудови списку: алфавітний, хронологічний, тематичний і систематичний спосіб побудови списку, а також за видами видань, в порядку згадування літератури в тексті.

                     

                                Приклади оформлення списку використаної літератури

 

   Книги:

1. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К.: Ін-т математики, 2006. — 111 с.

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К.: Прецедент, 2006. — 93 с.

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д.; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

   Матеріали конференцій, з’їздів

1. Кібернетика в сучасних економічних процесах: зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К.: ІСОА, 2002. — 147 с.

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій: праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К.: НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с.

   Довідники

1. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії: словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К.: Європ. ун-т, 2007. — 57 с

   Законодавчі та нормативні документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К.: Парлам. вид-во, 2006. — 207 с.

    Каталоги

1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів: Новий час, 2003. — 160 с.

   Автореферати дисертацій

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Електронні ресурси

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн.:

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.